คุยกับผู้บริหาร

นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

                                       วิสัยทัศน์ : มุ่งครอบครัว ชุมชนให้ผาสุก รุกไปหาสังคมเพื่อพัฒนา ใฝ่หาความมั่นคงให้มนุษย์

พันธกิจ : เพิ่มประสิทธิภาพของการคุ้มครองทางสังคม

         พัฒนาหลักประกันความมั่นคงของมนุษย์

            สร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ : 1. สังคมไม่ทอดทิ้งกัน

          2. สังคมเข้มแข็ง

           3. สังคมคุณธรรม


ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมลของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

content