สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเลย ปี2559

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัดเลย ปี2559

1. คำนำ

2. สารบัญ

3. เนื้อหา

4. บทสรุปทางผู้บริหาร

อินโฟกราฟิค : สรุปประเด็นสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดเลย ปี59

 


 

 

พมจเลย1