แผนผังองค์กร

 

1210021011 copy

นายณัฐพงษ์  พรชัย

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

Pic105

Pic106

Pic107

Pic108

1002

นางสาวยุพิน  เรืองบุญ
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

HEADSE1232

นางอุภัยพร มหานิล
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

1003

นางพนอม ราชพัฒน์
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

 

 HEADSE1232

นางอุภัยพร มหานิล
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

0018

นางจันทร์จิรา คำแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 0020

นางสาวมณีรัตน์   สร้อยจันทร์ดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

0022

นางสาวสุพรรณี ศรีทารัง
นักวิชาการเงินและการบัญชี

0023

นายลำพอง  จันทร์พาณิชย์
พนักงานพิมพ์ ชั้น 3

0025

นางสาวปิยะพร   ไชยวัน
นักพัฒนาสังคม

พี่แอ๊ด

นายจักรพันธ์  พูนสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์

 

………
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

พี่แตง

นายภาณุพงศ์  ศุกรนันทน์

นิติกร

 

0015

นางสาวอุมาพร จิตตหงษ์
นักพัฒนาสังคม

0016

นางสาวชนาภา  บุตรกะ
นักพัฒนาสังคม

0017

นายทรงวุฒิ  บุญประคม
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

0019

นางสาวนวรัตน์ จันเพชร

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

004

นางสาวสุภาภรณ์  เสนานุช
นักพัฒนาสังคม

005

นางสาวอุไรวรรณ นามวงษ์
พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

006

นางสาวอรุณี  วัฒนราช
นักพัฒนาสังคม

007

นางสาวเอมมิกา  ศรีกังวานใจ
ผู้ชวยปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 009

นางสาววิไลรัตน์ ท้าวบุญชู

นักพัฒนาสังคม

0010

นายอุดร ชัยชนะ
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม

0011

นายเสนอ  คำแสน
นิติกร

0012

นางสาวสุพรรณี  นาสูงชล
นักวิชาการการเงินและบัญชี

0013

นางสาวประภัสสรณ์  มานะโส
นักจิตวิทยา

 

พมจเลย1