ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย

00321

 Scoller

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฉบับที่ 2 .. 2556

มาตรา 20 /3 ให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น

อ่านพระราชบัญญัติคนพิการเพิ่มเติม…


แนวคิดการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ

* คนพิการในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและ บริการอย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็ว

* องค์กรคนพิการเข้มแข็ง และมีมาตรฐาน  จัดบริการให้แก่คนพิการ                              

* ท้องถิ่น/ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลคนพิการ

225544

ประเภทศูนย์บริการคนพิการ

มี   2 ประเภท   ได้แก่

  1. ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
  2. ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

                DSC_1067          DSC_1069

                                                                            ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ

     คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550   มีสิทธิได้รับบริการต่างๆ  ดังนี้

1.  การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคมในสถาบัน  ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 11 แห่ง  ในจังหวัดเลย ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี และอุบลราชธานี

2.  การจัดบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ให้บริการด้านสุขภาพ รณรงค์ป้องกันความพิการ การฟื้นฟูอาชีพ และการฟื้นฟูทางสังคม โดยหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ในปีต่อไปโอนให้องค์กรปกครองรับไปดำเนินการ ขณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศ

3.  การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการ ดำเนินการทั้ง
3.1  ในสถาบัน ซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี หนองคาย และอุบลราชธานี มี 15 สาขาอาชีพ มีหลักสูตรระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 1 ปี และหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3.2  ในชุมชนจัดวิทยากรให้ตามคำร้องขอของชุมชนและเปิดฝึกอบรมในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
3.3  ศูนย์พัฒนาอีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์)  จังหวัดเลย รับคนพิการที่มีความรู้และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ให้บริการที่พักและอื่นๆฟรี สำหรับรายได้ของคนได้ตามความสามารถของคนพิการแต่ละคน

4.  การให้การสงเคราะห์ครอบครัว
5.  การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ
6.  การจัดหางานให้ทำหรือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ
7.  ให้บริการเด็กออทิสติก 2 หน่วย  คือ
7.1  ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
7.2  ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดเลย


processjob

IMG_8891 1432701060436 IMG_5520

 


การปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย

 11855759_1074901135902069_1304235085822961858_n SAMSUNG CAMERA PICTURES P1040725 SAMSUNG CAMERA PICTURES   [ มอบบ้านคนพิการ  ]                   [   ประชุมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ]          [   อปท จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ]              [   มอบรถโยกสำหรับผู้พิการ ]

 


เอกสารดาวน์โหลด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทรศัพท์ 02-2824206, 02-6596260-62
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด
และ
หน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่

 

 

พมจเลย1