การคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

32939

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พัชรานุ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างทักษะและให้ความรู้การคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลยและจังหวัดบึงกาฬ