แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน

108372

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายณัฐพงษ์ พรชัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย? กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ  กิจกรรมโรงเรียน และเทคนิคการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ การแบ่งกลุ่มฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การจัดบูทแสดงผลงานจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย