ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดเลย

IMG_1040

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดเลย (ก.ค.อ.จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน