การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย

S__2752581

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายณัฐพงษ์ พรชัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมาย นางอุภัยพร  มหานิล ผู้อำนวยการศูนย์บริการจังหวัด และ น.ส. ประภัสสรณ์ มานะโส นักจิตวิทยา เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมในงานมีการระดมความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดและได้มีการนำเสนอแนวคิดการส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย เพื่อเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย