การจัดทำมาตรฐาน อพม.และคัดเลือก อพม.ดีเด่นระดับอำเภอ

462019_๑๙๐๖๐๔_0015

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรฐาน อพม.และคัดเลือก อพม.ดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลยหลังเก่า ชั้น ๑