การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

S__176087046

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพนอม ราชัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑