การจัดทำกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ

72138

วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย จัดโครงการฝึกอบรมนวัตกรรมการจัดทำกายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการจากภูมิปัญญาชาวบ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย