พัฒนาจังหวัดต้นแบบฯ

113351

วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายอานุภาพ ธนะบุตร ผู้ช่วยปฎิบัติงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร