แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

172227

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ นามวงษ์ ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ให้การสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย