ประชุมประจำเดือน One Home

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หน่วยงานในสังกัด(ทีมOne Home) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนเมษายน และการดำเนินงานตามแผนของเดือนพฤษภาคมให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจังหวัดเลยตามลำดับ