กองทุนฯ คนพิการ

S__24076334-1

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ไปประกอบอาชีพ จำนวน ๒๓ ราย ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย