ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองบัวลำภู

S__47947785

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวยุพิน เรืองบุญ เป็นวิทยากรการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

content