งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

วันคนพิการสากล 2561_181226_0160

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอนาแห้วอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ สมาคม/ชมรมคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป จำนวน 600 คน  เข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรม เสวนาเรื่องการเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม การแสดงดนตรีของคนพิการทางการเห็น มอบโล่รางวัลแก่บุคคลที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน/องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ มอบรถเข็นให้คนพิการ และบูทการฝึกอาชีพกลุ่มคนพิการ ตำบลนาแห้ว ตำบลนาพึง ตำบลนามาลา ตำบลแสงภา บูทรับสมัครงานคนพิการ บูทเรื่องการศึกษาของคนพิการ บูทกายอุปกรณ์มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม สาขาเลย บูทตรวจสุขภาพโรงพยาบาลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

content