พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

298492

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นประธาน การจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ทีม “ONE HOME พม.เลย” เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประเภทต่างๆ จำนวน ๔๕๕ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๙๓๓,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเล

content