ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังเครือข่ายสุขภาวะเด็ก

140481

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 นางอุภัยพร มหานิล ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวสุภาภรณ์ เสนานุช ตำแหน่ง  นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังเครือข่ายสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ วิภาวดี 64 กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อสานพลังภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดให้เกิดแผนงานและเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและครอบครัว และพัฒนากรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและครอบครัว ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตร และเครื่องมือในการสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและครอบครัวที่ภาคีเครือข่ายและครอบครัว โดย เครือข่ายสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย

content