ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

123111

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย (ทีม ONE HOME พม.เลย) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และมอบนโยบาย แผนการดำเนินงานของเดือนธันวาคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจังหวัดเลยตามลำดับ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินกับนางสาวณัชฐิณี  ปลีกล่ำรัตนศิริ ที่ย้ายมารับตำแหน่งหัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดเลย

content