ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมือง

50611

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางอุภัยพร มหานิล รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวยุพิน เรืองบุญ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย จิตใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง   จ.เลย

content