โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่

จ.เคลื่อนที่ ศรีฐาน_181219_0011

วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ และทีม ONE HOME พม.เลย เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านนาน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๓๐ รายๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

content