ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

323758

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย โดยบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง และผู้นำชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านหนองผักก้ามลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จากกรณีข่าว “ตาเกียรติ” วัย79 ตาบอด 1 ข้าง เดินเก็บขยะขาย หนึ่งในผู้ตกหล่นรัฐบาลแจกเงิน 500” (ที่มา : www.77jowo.com)
ผลการสอบข้อเท็จจริงมีดังนี้
– นายเกียรติศักดิ์ สมอเมือง อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ 5 บ้านหนองผักก้าม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย       พิการทางการเห็น อาศัยอยู่ตามลำพัง ภรรยาเสียชีวิต มีบุตร 2 คน คนที่ 1 รับราชการครูอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และคนที่ 2 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง
– นายเกียรติศักดิ์ฯ ประกอบอาชีพเก็บของเก่าขาย รายได้วันละ 50-100 บาท เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท,เบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาท และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300 บาท ซึ่งได้ทำบัตรสูญหาย
การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามระเบียบของทางราชการ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในเบื้องต้น และจะได้ประสานไปยังบุตรเพื่อให้การดูแลนายเกียรติศักดิ์ฯ ตามความเหมาะสมต่อไป
2.ประสานผู้นำชุมชนเพื่อดำเนินการขอออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งบัตร
3.ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเข้ารับการฟื้นฟูร่างกายภายหลังการหยุดดื่มสุราอย่างเฉียบพลัน
4.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ 5 บ้านหนองผักก้าม จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัย

content