ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

48396

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.? นางอุภัยพร มหานิล รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวมณีรัตน์ สร้อยจันดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย อำเภอภูกระดึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า ผู้นำชุมชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมบ้านให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายหมดทั้งหลัง) โดยมีนางโฉมสุภางค์ ถมกระจ่าง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์และเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 4 บ้านผาสามยอด ต.ผานกเค้า อ. ภูกระดึง จ.เลย

content