พิจารณาให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ

S__20013081

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปประกอบอาชีพ จำนวน 113 ราย และพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 โครงการ

content