โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่

จ.เคลื่อนที่ น้ำแคม_181010_0049

วันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ และทีม ONE HOME พม.เลย เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านน้ำแคม หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

content