ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

Slice4

Completed01

 

หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
พ่อแม่ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย
มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่ำกว่า 3,000 บาทต่อเดือน
ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง หรือสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม หรือไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่
ไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆ จากรัฐ รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม

เอกสารในการลงทะเบียน

แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่
สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

เปิดลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Download  ข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

Download คู่มือการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Download   แบบฟอร์มลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

Download แผ่นพับ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

Download  แผ่น Poster โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Download เอกสาร Presentation โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Download  แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

VTR ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด

VDO Presentation บรรยายภาพและเสียง

 


 

พมจเลย1