Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

ผู้สูงอายุและครอบครัว นาหอ 11462_190417_0238

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมกับทีม One Home พม.เลย จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ครอบครัวเป็นสังคมที่มีคุณภาพ และอยู่ดีมีสุข ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

พิจารณาให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ

S__23568391

วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปประกอบอาชีพ จำนวน 23 ราย และพิจารณาโครงการที่ขอนับสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จำนวน 12 โครงการ

ร่วมเวทีเสวนา “เด็กสร้างสรรค์ ผู้ใหญ่ส่งเสริม”

167326

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางอุภัยพร  มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมเวทีเสวนา “เด็กสร้างสรรค์ ผู้ใหญ่ส่งเสริม” และมอบเกียรติบัตร ในงานมหกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “มันส์แบบวัยจิ้น…ฟินแบบไทบ้าน” ณ ถนนเลาะเลย เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

372826

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางอุภัยพร มหานิล ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย (one home พม.เลย) ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ถ้ำเพียงดิน วัดถ้ำผาปู่ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย เเละ เวลา ๑๒.๕๐ น. ร่วมในการรับขบวนอัญเชิญขันน้ำสาครจากพิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส ตำบลกุดป่องอำเภอเมือง จังหวัดเลย

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

372769

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น.
นางอุภัยพร มหานิล ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย (one home พม.เลย) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เเละวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

content