Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมOne Home

S__2105416

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย หน่วยงานในสังกัด(ทีมOne Home) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนสิงหาคม และการดำเนินงานตามแผนของเดือนกันยายนให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจังหวัดเลยตามลำดับ

มอบทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

392019_๑๙๐๙๐๓_0019_0

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางอุภัยพร มหานิล ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล ให้กับผู้สูงอายุที่ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน ๔๓ ราย เป็นเงินจำนวน ๑,๐๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

281701

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น. นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยมอบหมายให้นางอุภัยพร มหานิล ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเลย (ก.บ.จ.ลย.) ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

S__16785531

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในโครงการสอนเพศวิถีและสัมพันธภาพศึกษาในโรงเรียน (คุณครู จะ Learn) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๓ ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ อพม.เลย

อพม_๑๙๐๘๒๙_0058

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย  จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จำนวน ๑๔ คน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังใหม่) โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร

พมจเลย1