Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่สาว ลูกสวย

67788

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ เวทีกลาง ภายในบริเวณงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย นำโดยนางอุภัยพร มหานิล รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดการประกวด “แม่สาว ลูกสวย” ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี?ไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างผาสุก โดยมีนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยเป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดฯ และนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

การดำเนินคดีตาม พร.บ.หอพัก พ.ศ.2558

S__2383876

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นางอุภัยพร มหานิล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายนายภาณุพงศ์ ศุกรนันทน์ ตำแหน่ง นิติกร  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเปรียบเทียบ การออกคำสั่งทางการปกครอง และการดำเนินคดีตาม พร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพมหานคร

ออกตรวจจัดระเบียบผู้ทำการขอทาน

6969

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ทีม One Home พม.เลย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครอง ดำเนินการออกตรวจจัดระเบียบผู้ทำการขอทาน ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ไม่พบผู้ทำการขอทานแต่อย่างใด พบเพียงผู้แสดงความสามารถ จำนวน 2 ราย

ประกวด “ธิดาดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย

66528

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ เวทีกลาง ภายในบริเวณงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย นำโดยนางอุภัยพร มหานิล รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดการประกวด “ธิดาดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2562 ประเภทผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี และประเภทอายุ 70 ปีขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในครอบครัวและชุมชน และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกับสังคม อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยมีนางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยเป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดฯ และนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ออกตรวจการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

171642

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายธนะกฤษณ์ ผลเกลี้ยง และนางสาวกาญจนา พัชรานุ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมออกตรวจการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่คุ้มประพฤติ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครอง ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้งดการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงยาสูบภายในงานดอกฝ้ายบานฯ

content