Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการ”รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผนดิน”

280735

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐น. นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยมอบหมายให้นางอุภัยพร มหานิล ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ”รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผนดิน” ลุ่มน้ำหมันอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างิตามที่ของบประมาณงบพัฒนาจังหวัด ปี ๒๕๖๒ พัฒนาแปลงเกษตรกรต้นแบบ ผู้ผลิตผักปลอดภัยต้นแบบนำร่องโดยใช้องค์ความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และแผนปฏิบัติงานโครงการฯปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน

เฝ้าระวังความรุนแรงต่อสตรีพิการ

45907

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวเอมมิกา ศรีกังวานใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการในชุมชน ณ โรงแรมเดอะมาเจสติก จังหวัดสกลนคร โดยมีนางธิดา ศรีไพพรรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างสรรค์สถาบันครอบครัว เป็นประธานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสตรีพิการร่วมกับชุมชน ในการวางแผนการจัดบริการที่เหมาะสมและลดความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการ

กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้

171982

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว กฏหมายแพ่ง พร้อมทั้งสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ ภายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี “กิจกรรมส่งเสริมความรู้กฎหมายสำคัญที่ผู้หญิงควรรู้ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการภาครัฐ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

61871

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พัชรานุ นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ และนางสาวสุภาภรณ์ เสนานุช  นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยทีมวิทยากรครอบครัวจังหวัดเลย เข้าร่วมการวิพากษ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อผลักดันสู้การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

พิจารณาการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯคนพิการ

S__26705963

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 4/2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปประกอบอาชีพ จำนวน 115 ราย

พมจเลย1