Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การค้นหารูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศสัญจร ๑๔ อำเภอ

56679516_417850009032885_941690383014821888_n

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอุภัยพร  มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวอุไรวรรณ  นามวงษ์ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เป็นวิทยากรหัวข้อ “การค้นหารูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศสัญจร ๑๔ อำเภอ” จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5272_0

วันที่ 9 เมษายน 2562 นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวกาญจนา พัชรานุ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวสิริลาวัลย์ บุตรดีสุวรรณ เจ้าหน้าที่โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เข้าร่วมการอบรมการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน โดยเป็นการอบรมการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในปี 2562 และแนวทางการขับเคลื่อนงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 2562 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมบัญชีกลาง

ประชุมทีม ONE HOME พม.เลยประจำเดือน

IMG_9861

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย (ทีม ONE HOME พม.เลย)
เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และมอบนโยบาย แผนการดำเนินงานของเดือนเมษายนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และจังหวัดเลยตามลำดับ

มันส์แบบวัยจิ้น…ฟินแบบไทบ้าน

167245

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุภัยพร  มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ “มันส์แบบวัยจิ้น…ฟินแบบไทบ้าน” ณ สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

เฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก

372439

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ   จำนวน ๑๕๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

content