Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการธนาคารเวลา

68663

วันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2562 นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายทองพูน เจริญสุข ตำแหน่งนิติกร (กองทุนผู้สูงอายุ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาสำหรับการดูแลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  ณ โรงแรมไอโฮเทล ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน

ออกตรวจการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

S__66289733

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.00 น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.เลย เข้าร่วมออกตรวจการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครอง ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้งดการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงบุหรี่ภายในงานดอกฝ้ายบานฯ

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

316891

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. นางอุภัยพร มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายธนะกฤษณ์ ผลเกลี้ยง นางสาวกาญจนา พัชรานุ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวศิริพร เขี้ยวสิงห์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  เข้าร่วมออกตรวจการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครอง ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้งดการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงบุหรี่ภายในงานดอกฝ้ายบานฯ

ตรวจจัดระเบียบผู้ทำการขอทาน

S__145022985

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทีม One Home พม.เลย ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครอง ดำเนินการออกตรวจจัดระเบียบผู้ทำการขอทาน ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2562 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ไม่พบผู้ทำการขอทานแต่อย่างใด พบเพียงผู้แสดงความสามารถ จำนวน 1 ราย

มอบรถสามล้อโยกให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

344452

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางอุภัยพร มหานิล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทั่วไปจังหวัดเลย มอบรถสามล้อโยกให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อใช้ประกอบอาชีพ ณ พื้นที่ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

content