Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

32939

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พัชรานุ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสริมสร้างทักษะและให้ความรู้การคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลยและจังหวัดบึงกาฬ

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย

S__2752581

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นายณัฐพงษ์ พรชัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมาย นางอุภัยพร  มหานิล ผู้อำนวยการศูนย์บริการจังหวัด และ น.ส. ประภัสสรณ์ มานะโส นักจิตวิทยา เข้าร่วมการประชุมโครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเลย มีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมในงานมีการระดมความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดและได้มีการนำเสนอแนวคิดการส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย เพื่อเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

การจัดทำมาตรฐาน อพม.และคัดเลือก อพม.ดีเด่นระดับอำเภอ

462019_๑๙๐๖๐๔_0015

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรฐาน อพม.และคัดเลือก อพม.ดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลยหลังเก่า ชั้น ๑

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

145420

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา 17.30 น. นายณัฐพงษ์  พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางอุภัยพร  มหานิล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี

การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

S__176087046

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพนอม ราชัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “การบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา” ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

พมจเลย1